SanalBilge.NET  

Go Back   SanalBilge.NET > Eğitim > Eğitim Bölümleri > Coğrafya

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 05-09-2015, 10:17 PM   #1
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Apr 2015
Mesajlar: 14.126
Standart Ege Bölgesi Hakkında Bilgi
EGE BÖLGESİ
Türkiye’nin batısın*da, adını aynı adlı denizden alan, ülke*mizin yedi coğrafya bölgesinden biri. Yüzölçümü 79.139 km2, nüfusu yak*laşık 7.500.000 (1997). Batıdan Ege Denizi, kuzeyden Marmara, doğudan İç Anadolu, güneyden Akdeniz bölge*leriyle sınırlanan Ege Bölgesi; İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya, Uşak illeri*nin tümünü, Muğla, Afyonkarahisar, Denizli illerinin büyük bir bölümünü, Balıkesir ve Bursa illerinin küçük bir bölümünü içerir.
Ege Bölgesi, Türki*ye’nin denize doğru geniş bir cephe üzerinde açılan tek bölgesidir. Uzun vadilerin boyladığı oluk biçimli birta*kım çukur ovalar, kara içine doğru iyi*ce sokulur. Bölgede yer yer dağ sırala*rına, yüksek doruklara rastlanır. Bu dağların bazıları, çoğu kez sözü geçen çukur ovalar üzerinde birden yükselir*lerse de, birbirlerinden yine bu ovalar aracılığıyla ayrılırlar. Bu nedenle, doğu-batı, hatta kuzey-güney doğrultu*larda ulaşıma engel yaratmazlar.
YÜZEY ŞEKİLLERİ
Yüzey şekilleri bakımından Ege Bölgesi, çok parçalı bir yapı gösterir. Bu parçalılık, Ege Bölümü’nde hemen göze çarparken, İçbatı Anadolu Bölümü’nde de yüzey şekillerinin sürekli olmayışıyla kendi*ni belli eder. Bölge, genelde yüksek olmamakla birlikte, yer yer 2.000 m’yi geçen dağ kütleleri vardır. Bunlar, İç*batı Anadolu’da yükseltisi 1.000 m’yi aşan düzlükler üzerinde, çok yüksek görünmemelerine karşın, Ege Bölümü’ nde 100-200 m’yi geçmeyen ovalar üzerinde çok daha yüksek görünürler. Bölgeye, doğu-batı doğrultulu, oluk biçimli çukurlar sistemi egemendir. Çukur alanlar, birbirlerinden yine doğu-batı doğrultulu dağ sıralarıyla ayrı*lırlar. En kuzeydeki çukur alanlar, Ed*remit Körfezi ile onun uzantısı Edre*mit Ovası’dır. Yörenin kuzeyinde Ed*remit Körfezi’ne dik yamaçlarla inen Kaz Dağı (1.774 m), doğu Ege kıv*rımlarının etkisi altında kalmış, 1.2 za*man bilurlu şist ve kalkerden oluşmuş bir kütledir. Edremit Ovası, kara içine fazla sokulmasa da İvrindi ve Balıkesir ovaları kendi doğrultusu üzerinde uzanır. Edremit-Bakırçay ovaları arasına, Madra (1.344 m) Kozak (1.051 m) girer. Batıda volkanik bir kütle olan Dumanlı Dağı (1.098 m) ile güneyde Yamanlar Dağı (1.076 m) arasında, Gediz Irmağı’nın geçtiği dar boğaz (Menemen Boğazı); Yamanlar Dağı’nın doğusunda ise Manisa Dağı (1.513 m) kalker kütlesi yer alır. Bu iki kütle arasında uzanan Gediz Ovası, batıda Menemen’den doğuda Alaşehir’e kadar uzanan çok geniş tabanlı bir vadidir. Bu ova, Küçük Menderes Ovası’ndan Bozdağlar (2.159 m) ile ayrılır. Batıda Mahmut Dağı (1.382 m) ve doğuda Gözlübaba Dağı (1.879 m) bu sistemi tamamlayan yüksek sıradağlardır. Bozdağlar, doğuda Aydın Bağları ile birleşir. Batıda, Manisa Dağı Urla Yarımadası çıkıntı yapar. Küçük Menderes ile Büyük Menderes ovaları, Aydın Dağlan (1.819 m) ile birbirinden ayrılır. Daha doğuda Çal Dağı (1.034 m) ve Beydağ (1.674m) yer alır. Aydın Dağları, batıya doğru Samsun Dağı (1.237 m) üzerinden Sisam Adası’na geçer. Büyük Menderes Ovası’nın güneyinde ise batıdan doğu*ya doğru Beşparmak Dağı (1.350 m), Gökbel Dağı (1.412 m), Madran Baba Dağı (1.618m), Karıncalı Dağı (1.703 m) ve Gökbel Dağı (2.308 m) yer alır. Büyük Menderes Ovası, Ege Bölgesi’ nde İçbatı Anadolu’ya doğru sokulan oluk vadidir. Kuzeyinde Aydın Dağla*rı kesintisiz uzanmasına karşın, gü*neydeki Menteşe yöresinde dağların kenarı, Büyük Menderes Ovası’na açı*lan güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu Karacasu, Bozdoğan ve Çine ovalarıyla kesintiye uğrar.
İçbatı Anadolu Eşiği, doğusundaki İç Anadolu geniş çanağıyla, batısındaki Ege Bölümü çukur ova ve dağ kütlele*ri arasındadır. Eşik üzerinde birtakım dağlar, bu dağlar arasında da çukur ovalar yer alır: Afyon, Altıntaş, Kü*tahya. İçbatı Anadolu Eşiği üzerinde görülen güneybatı-kuzeydoğu doğrul*tulu dağ dizilerinin en doğuda olanı, İç Anadolu düzlükleri üzerinde dik bir kenar biçiminde yükselir: Emirdağı (2.307 m), Türkmen Dağı (1.826 m), Sandıklı Dağları (2.247 m), Ahır Dağı (1.915m), Murat Dağı (2.309 m), Şaphane Dağı (2.120 m), Eğrigöz Da*ğı (1.931 m), Akdağ (2.089 m), Simav (1.801 m), Demirci Dağı (1.595 m).
Doğu-batı doğrultulu ovaları aynı doğrultuda kesen ve birtakım kollarla İçbatı Anadolu’ya kadar sokulan ırmaklar, bol lığ taşıdıklarından deltala*rını sürekli büyütürler. En önemli ır*maklar, kuzeyden güneye doğru Bakırçay (129 km), en büyük kolu Yağcılı, Susurluk Çayı (321 km), Gediz Irmağı (401 km), Selendi Çayı, Alaşe*hir Suyu (115 km), Büyük Menderes Irmağı (584 km) ve kolları Çine Suyu (99 km), Akçay (157 km), Vandalas Banaz (170 km), Küfi çaylarıdır.
Ege, Türkiye coğrafya bölgeleri ara*sında Karadeniz’den sonra en az göl içeren bölgedir. Başlıca göller; kıyıya yalan bir noktada Bafa Gölü (60 km2), Simav Gölü, Işıklı Gölü (59 km2), Marmara Gölü (34 km2), Demirköprü Barajı Gölü (47.7 km2), Kemer Baraj Gölü’dür (14.8 km2).
İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Ege Bölgesi, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi*nin etkisi altındadır. Ancak, burada yü*zey şekillerinin konumu, deniz etkisi*nin Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında olduğundan daha fazla içerilere sokulabilmesine olanak sağlar. Akdeniz ik*limi, Ege Bölgesi içinde biraz değişik*lik gösterir. Bölge, kuzey etkilerine bir ölçüde açık olduğundan, kışın, özel*likle kuzey kesimlerde soğuk baskın*ları daha sık görülür. Ancak, yağış re*jimi bakımından burada Akdeniz reji*mi egemendir. Yağış tutarında ise bü*yük farklılık yoktur. Bölgede iklimin birbirine göre biraz farklılık gösterdiği üç kesim gözlenebilir: Akdeniz iklimi*nin egemen olduğu Ege kıyıları; zemi*ni deniz yüzeyinden pek yüksek olma*yan yaz ve kış sıcaklık farkları kıyıya göre biraz artan Ege Bölümü çukur ovaları; zemini yüksek; yaz-kış sıcak*lık farkları fazla olan İç batı Anadolu Eşiği.
Bölgede ortalama sıcaklık derecesi, kıyı boyunca kuzeyden güneye doğru artar. En soğuk ay ortalamalarında (kuzeyde 6.9°C, güneyde 11.3°C) ve en sıcak ay ortalamalarında (güneyde 28° C, kuzeyde 25.7°C) bu özellik be*lirgindir. Ancak, Ege Bölümü ovalarında iklim bir ölçüde karasal yapı ka*zandığından kıyı kesimlerine göre, kışlar daha soğuk, yazlar daha sıcaktır. İç batı Anadolu Eşiği’nde ise tam bir kara iklimi ortaya çıkar. Yaz sıcaklıkları, Ege kıyıları ve ovalarına göre da*ha az olduğundan serin, kışlar çok so*ğuk ve dondurucudur. Yağış tutarı açısından yöreler arasında büyük farklar görülmez. Yıllık ortala*ma yağış tutarı, Bodrum ve Kemalpa*şa dışında (bu iki yerde 1.000 mm’nin üzerinde) 500-600 mm arasındadır. Ege kıyılarıyla Ege Bölümü ovalarında yağış 600-700 mm arasında deği*şirken İç batı Anadolu Eşiği’nde 600 mm’ yi geçmez. Yıl boyunca kuzey*den güneye esen rüzgârlar, sıcak alan*lara doğru estiklerinden, kuru ve yağış getirmeyen rüzgârlardır. Ayrıca, ge*ceyle gündüz arasındaki sıcaklık far*kından dolayı gündüz denizden kara*ya, gece karadan denize meltem (im*bat) rüzgârlan eser.
Bölgede doğal bitki örtüsünün ana çiz*gileri, iklim koşullarına bağlıdır. Ak*deniz ikliminin egemen olduğu yöre*lerde bu iklime uymuş bitki örtüsü yaygınken, kuzeye doğru nemli rüz*gârların etki alanında Karadeniz kıyılarındaki bitki örtüsünün belirtileri gö*ze çarpar. Doğuya gidildikçe deniz et*kisinin azalması, yükseltinin artması, özellikle yağışların eksilmesine bağlı bozkır yapısı ortaya çıkar Ege Bölge*si; orman, maki, bozkır olmak üzere üç doğal bitki örtüsü bölgesine ayrılabilir. Ancak,bu üç topluluk arasında ke*sin sınır görülmez. Ege Bölümü vadi*lerinin yamaçlarında içerilere doğru fazlaca sokulan Akdeniz makisi, or*man hatta bozkır bölgeleri içinde gü*neye bakan yamaçlarda da ortaya çı*kar. Ormanlar, dağlık kütleler üzerin*dedir. İç batı Anadolu düzlüklerine yaygın olan bozkırlar genellikle ağaçlı yapıdadır.
Dağ yamaçlarında çalılık alanlar, İç batı Anadolu’nun ova çanaklarında bozkırlarla yer değiştirir. Dağ yamaçlarında bitki bölgeleri yük*seltiye göre sıralanır. Ormanın üzerin*de yer alan alpin örtüsü, Ege Bölgesi’nde pek az görülür. Orman örtüsü, gerçek anlamda, Ege Bölümü’nde al*çak kesimlerde maki, İçbatı Anado*lu’da bozkırlar üzerinde yer alır. 1.800- 1.900 m’de bulunan üst sınır doğu ve güneydoğu da 2.000 m’yi aşar. En yaygın türler kızılçam, karaçam, daha aşağılarda meşelikler, yüksek kesim*lerde sarıçam ve fıstık çamıdır. Fethi*ye Körfezi’nin gerisinde yer yer sedir ağacı,Kaz Dağları’nda köknar göze çarpar. Bölgenin, Akdeniz Bölgesi ile sınır oluşturduğu Köyceğiz-Fethiye arasında günlük ağacı, yüksek kesim*lerin nemli yönleri ise kayın ağaçlarıyla kaplıdır. Bölgenin alçak yamaçla*rında, gerek kıyı boyunda gerekse vadi kenarında bir kurakçıl orman türü sa*yılan maki toplulukları egemendir. Bunlar güneyde 800 m’ye kadar yükselebilirken, kuzeye ve içerilere doğru üst sınırlan alçalarak 500 m’nin altına düşer. Maki türleri içinde bodur meşe*ler, kermez meşesi, ladin, pırnal meşe*si, palamut meşesi, defne, delice (ya*bani zeytin), koçayemiş, funda, sakız ağacı, sandal, kekik, adaçayı, lavanta çiçeği gibi otsu ve kokulu bitkiler de bulunur. Makiler arasında, özellikle su başlarında ve dere boylarında çınarlar önemli yer tutar. Kısmen de insan eliyle yetiştirilmiş fıstık çamları Akde*niz görünümünde yer alır.
TOPLUMSAL YAPI VE EKONOMİ
Ege Bölgesi’nde km2’ye yaklaşık 80 kişi düşer. Türkiye nüfusunun % 14’ü bu bölgede yaşar. Nüfusun kalabalık olduğu yerleşim merkezleri sırasıyla İzmir, Manisa, Denizli, Kütahya, Ak*hisar, Afyonkarahisar, Aydın ve Na*zilli’dir. Cumhuriyet döneminde su taşkınlarını önlemek,sulu tarıma geç*mek, enerji üretmek amacıyla bölgeye birçok baraj yapıldı. Bunlardan başlıcaları Demirköprü, Kemer, Afşar, Buldan, Topçam, Güzelhisar, Sevişler, Balçova, Adıgüzel barajlarıdır.
İzmir, Türkiye’nin İstanbul’dan sonra ekonomik yönden en gelişmiş kenti ve en büyük limanıdır. (1997 yılı yükleme-boşaltma kapasitesi 14.5 milyon ton, inen-binen yolcu sayısı 175 bin). Nüfusun yarısı bölgede kırsal alanda yaşamakla birlikte ticaret ve endüstri gelişmiştir. Bu konuda İzmir ileri du*rumdadır (Petro-kimya, dokuma, un, makine ve madensel eşya, yağ, kon*serve, sabun, un, makarna fabrikaları; tütün, incir, üzüm işleme yerleri vb). Başlıca ürünler üzüm, incir, tütün, pa*muk, susam, zeytin, haşhaş, ayçiçeği, şekerpancarı, anason, yerfıstığı, tu*runçgiller, sebze vb’dir. İç kesimlerde tahıl tarımı ve hayvancılık (özellikle küçükbaş) artış gösterir. Bölge tarımı*nın % 70’ini tahıl, % 21’ini sanayi bit*kileri, % 9’unu sebzeler oluştun. Tür*kiye’nin tütün üretiminin % 60’ı, top*lam 6.6 milyon incir ağacının 4 mil*yondan fazlası (2.5 milyondan fazlası Aydın’da) bu bölgededir.
İşletilen önemli madenler linyit (So*ma, Tire, Söke, Buldan, Nazilli, Mi*las) krom, demir (Eğmir, Turgutlu, Torbalı), manyetiz, manganez, civa, zımparataşı vb’dir. Türkiye’de çıkarılan süngerin büyük bir kesimi bölge sula*rından elde edilir. Son yıllarda İz*mir’den sonra Denizli, Aydın, Manisa gibi kentlerde de endüstri hızlı bir ge*lişme göstermektedir. Turizm, özellikle kıyı ve yat turizmi de (Çeşme, Ku*şadası Foça, Ayvalık, Bodrum, Mar*maris vb) aynı biçimde gelişmiştir. Çandarlı Limanı’na Türkiye’nin dört büyük rafinerisinden biri olan Aliağa Rafinerisi yapıldıktan sonra körfez bir petrol limanı niteliğini kazandı. Tarihi, tarihöncesi, çağlara kadar uza*nan Ege Bölgesi’nde çeşitli dönemlere ait birçok tarihsel eser vardır.
buse isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are KapalıTüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
karşıyaka escort bursa escort bursa escort bahis güvenilir bahis illegal bahis bahis siteleri bahis siteleri canlı bahis tuzla escort seks hikayeleri gaziantep escort bayrampaşa escort gaziantep escort malatya escort kayseri escort eryaman escort pendik escort tuzla escort kartal escort kurtköy escort kızılay escort kayseri escort seks filmi izle halkalı escort avcılar escort ankara escort mersin escort etlik escort sincan escort kızılay escort rus escort maltepe escort pendik escort kadıköy escort ümraniye escort ataşehir escort üsküdar escort kartal escort mersin escort mersin escort